Quý bằng hữu thân mến !

Tại hạ xin được thông báo về sự kiện Đua Top tại máy chủ mới sẽ có sự điều chỉnh về TOP các BXH cụ thể như sau:

Áp dụng từ ngày 26/12

Sự Kiện ĐUA TOP máy chủ mới thay vì 10 ngày như trước sẽ được điều chỉnh thành 8 ngày.

Cụ thể 2 ngày BXH Top Phú Hào sẽ được loại bỏ chi tiết như sau:

Lưu ý: Sự kiện đua top sẽ được tổng kết hàng ngày vào lúc 9h00 sáng (Dựa vào lúc BXH được làm mới) , BQT sẽ dựa BXH trong game  để tổng kết. Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

(Ví dụ: Ngày đầu tiên mở máy chủ là ngày 27/12 thì sự kiện Ngày Chiến Lực sẽ được tổng kết vào lúc 9h00 sáng của ngày hôm sau ngày tức 28/12)

 

Ngày Chiến Lực

Ngày Đua TOP đầu tiên - tổng kết vào ngày thứ 2 kể từ lúc mở máy chủ

 • Khi người chơi đạt đủ điều kiện đua Top Chiến Lực, sẽ nhận:

Ngày thứ 1:  Ngày Chiến Lực

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4 - 10

4,000 KNB

(không Khóa)

Quặng đồng x100

Quặng Bạc  x100

Ngọc Công Lv5 x4

Ngọc Chí Tôn lv3 x1

2,400 KNB

(không khóa)

Quặng Đồng *60

Quặng Bạc *60

Ngọc Công Lv5 *3

Ngọc Chí Tôn lv2 x2

1,200 KNB

(Không Khóa)

Quặng Đồng *40

Quặng Bạc *40

Ngọc Công Lv5*2

Ngọc Chí Tôn lv2     x1

500 KNB

(Không Khóa)

Quặng Đồng *20

Quặng Bạc *20

Ngọc Công Lv5*1

Ngọc Chí Tôn lv1 x1

 

Ngày Thách Đấu 

 Ngày Đua TOP thứ 2 - tổng kết vào ngày thứ 3 kể từ lúc mở máy chủ

 • Khi người chơi đạt đủ điều kiện đua Top Đấu Trường, sẽ nhận:

 Ngày thứ 2: Ngày Thách Đấu

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4 - 10

3,000 KNB (Không Khóa)

Quà Khuôn Lv4 Khóa - x10

Cuồng Bạo lv2 x10

Ngọc Thủ Nội Lv5 x4

Ngọc Chí Tôn lv2 x2

2,000 KNB (Không Khóa)

Quà Khuôn Lv4 Khóa x6

Cuồng Bạo lv2 x6

Ngọc Thủ Nội Lv5 x3

Ngọc Chí Tôn lv2 x1

1,000 KNB (Không Khóa)

Quà Khuôn Lv4 Khóa x4

Cuồng Bạo lv2 x4

Ngọc Thủ Nội Lv5 x2

Ngọc Chí Tôn lv1 x2

500 KNB (Không Khóa)

Quà Khuôn Lv4 Khóa x2

Cuồng Bạo lv2 x2

Ngọc Thủ Nội Lv5 x1

Ngọc Chí Tôn lv1 x1

 

Ngày Bang Hội

 Ngày Đua TOP thứ 3 - tổng kết vào ngày thứ 4 kể từ lúc mở máy chủ

 • Khi người chơi đạt đủ điều kiện đua top Bang Hội, sẽ nhận:

Ngày Thứ 3: Ngày Bang Hội

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4

Bang Chủ:
-4,000 KNB

(Không Khóa)

Thành Viên:
-1000 KNB
(Khóa)

Bang Chủ:
-2,500 KNB

(Không Khóa)

Thành Viên:
-750 KNB
(Khóa)

Bang Chủ:
-1,500 KNB

(Không Khóa)

Thành Viên:
-500 KNB
(Khóa)

Bang Chủ:
-1000 KNB

(Không Khóa)

Thành Viên:
-250 KNB
(Khóa)

 

Ngày Cấp độ

 Ngày Đua TOP thứ 4 - tổng kết vào ngày thứ 5 kể từ lúc mở máy chủ

 • Khi người chơi đạt đủ điều kiện đua Top Cấp Độ, sẽ nhận:

Ngày thứ 4:  Ngày Cấp Độ

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4-10

3,000 KNB
(Không Khóa)

Diệu Dương Thạch I x20

Hải Tâm Vũ I x10

Ngọc Chính Xác Lv5 x4

Ngọc Chí Tôn lv2 x2

2,000 KNB
(Không Khóa)

Diệu Dương Thạch I x12

Hải Tâm Vũ I x8

Ngọc Chính Xác Lv5 x3

Ngọc Chí Tôn lv2 x1

1,000 KNB
(Không Khóa)

Diệu Dương Thạch I x8

Hải Tâm Vũ I x5

Ngọc Chính Xác Lv5 x2

Ngọc Chí Tôn lv1 x2

500 KNB
(Không Khóa)

Diệu Dương Thạch I x4

Hải Tâm Vũ I x2

Ngọc Chính Xác Lv5 x1

Ngọc Chí Tôn lv1 x1

 

Ngày Siêu Chiến Lực

 Ngày Đua TOP thứ 5 - tổng kết vào ngày thứ 6 kể từ lúc mở máy chủ

 • Khi người chơi đạt đủ điều kiện, sẽ nhận:

Ngày thứ 5: Ngày Siêu Chiến Lực

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4 - 10

4,000 KNB
(không Khóa)

Quặng Bạc x100

Quặng Vàng x100

Ngọc Công Lv6 x4

Ngọc Chí Tôn lv3 x1

2,400 KNB
(Không Khóa)

Quặng Bạc x60

Quặng Vàng x60

Ngọc Công Lv6 x3

Ngọc Chí Tôn lv2   x2

1,200 KNB
(Không Khóa)

Quặng Bạc x40

Quặng Vàng x40

Ngọc Công Lv6 x2

Ngọc Chí Tôn lv2  x1

800 KNB
(Không Khóa)

Quặng Bạc x20

Quặng Vàng x20

Ngọc Công Lv6 x1

Ngọc Chí Tôn lv1 x1

 

Ngày Siêu Thách Đấu

 Ngày Đua TOP thứ 6 - tổng kết vào ngày thứ 7 kể từ lúc mở máy chủ

 • Khi người chơi đạt đủ điều kiện, sẽ nhận:

Ngày thứ 6: Ngày Siêu Thách Đấu

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4 - 10

3,000 KNB
(Không Khóa)

Quà Khuôn Lv5 - Khóa x12

K.năng Pet Linh Xảo lv3 x8

Ngọc Thủ Nội Lv6 x4

Ngọc Chí Tôn lv3 x1

2,000 KNB
(Không Khóa)

Quà Khuôn Lv5 - Khóa x8

K.năng Pet Linh Xảo lv3 x6

Ngọc Thủ Nội Lv6 x3

Ngọc Chí Tôn lv2 x2

1,000 KNB
(Không Khóa)

Quà Khuôn Lv5 - Khóa x5

K.năng Pet Linh Xảo lv3 x4

Ngọc Thủ Nội Lv6 x2

Ngọc Chí Tôn lv2  x1

500 KNB
(Không Khóa)

Quà Khuôn Lv5 - Khóa x2

K.năng Pet Linh Xảo lv3 x2

Ngọc Thủ Nội Lv6 x1

Ngọc Chí Tôn lv1 x1

 
 

Ngày Siêu Bang Hội 

 Ngày Đua TOP thứ 7 - tổng kết vào ngày thứ 8 kể từ lúc mở máy chủ

 • Khi người chơi đạt đủ điều kiện, sẽ nhận:

Ngày thứ 7: Ngày Siêu Bang Hội

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4

Bang Chủ:

5,000 KNB
(Không Khóa)

Thành Viên:

1000 KNB
(Khóa)

Bang Chủ:

3,000 KNB
(Không Khóa)

Thành Viên:

750 KNB
(Khóa)

Bang Chủ:

2,000 KNB
(Không Khóa)

Thành Viên:

500 KNB
(Khóa)

Bang Chủ:

1,000 KNB
(Không Khóa)

Thành Viên:

250 KNB
(Khóa)


 

Ngày Siêu Cấp Độ

 Ngày Đua TOP thứ 8 - tổng kết vào ngày thứ 9 kể từ lúc mở máy chủ

 • Khi người chơi đạt đủ điều kiện, sẽ nhận:

Ngày thứ 8: Ngày Siêu Cấp Độ

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4 - 10

3,000 KNB
(Không Khóa)

Diệu Dương Thạch II x20

Hải Tâm Vũ II x10

Ngọc Chính Xác Lv6 x4

Ngọc Chí Tôn lv3 x1

2,000 KNB
(Không Khóa)

Diệu Dương Thạch II x12

Hải Tâm Vũ II x6

Ngọc Chính Xác Lv6 x3

Ngọc Chí Tôn lv2   x2

1,000 KNB
(Không Khóa)

Diệu Dương Thạch II x8

Hải Tâm Vũ II x4

Ngọc Chính Xác Lv6 x2

Ngọc Chí Tôn lv2  x1

500 KNB
(Không Khóa)

Diệu Dương Thạch II x4

Hải Tâm Vũ II x2

Ngọc Chính Xác Lv6 x1

Ngọc Chí Tôn lv1 x1

 

* Chú ý:

- Quý bằng hữu đạt TOP vào Ngày Bang Hội và Siêu Bang Hội xin vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu bên dưới thông qua link: http://taikhoan.sohagame.vn/ticket#/app/create/

- Tài khoản cung cấp thông tin phải là tài khoản của bang chủ để tra hệ thống, phát thưởng không cho phép nhận thay. Số lượng code top bang hội nhận qua email tùy theo số lượng thành viên thời điểm tổng kết của mỗi bang (tối đa 50 code).

 • Tên nhân vật (nhân vật bang chủ):

 • Tài khoản đăng nhập:

 • Email (nhận giftcode):

 • Server: 

 • Đạt TOP:

Hãy cùng chinh phục phiên bản mới Cửu Kiếm 2 - Tự Tham Ngộ & Truyền Thụ Võ Công !!

Tags: